ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՒ ԳՅՈՒՂԱՑՈՒ ՄԻՋԵՎ

Կենտրոնական բանկը չնախատեսված «գրոհի» է անցել: Պարզվում է, որ մեկնարկող գյուղատնտեսական սեզոնից հուսադրող սպասելիքներին հիմա էլ հայրենական բանկերն են խանգարում:

Ում ինչ կտա համատեղումը

Իշխանական կոալիցիայի` վերջերս ստորագրած հուշագիրը բառի ամենադրական իմաստով մոռացության է մատնվել: Անգամ ամենասուր աչքով ներքաղաքական զարգացումներին հետևողները կդժվարանան մատնանշել հուշագրի ստորագրմանը հաջորդած որևէ առիթ, որը նշված ուժերի վերահաստատված բարեկամական հարաբերությունները կասկածի տակ առնող նույնիսկ ամենաաննշան տարրեր պարունակի:

ԱՐՄԱՎԻԱՅՈՒՄ ԾԱ՞ՆՐ Է ՎԻՃԱԿԸ

Վերջին օրերին Արմավիան մի շարք չվերթեր է հետաձգել: Հատկապես հետաձգվել են այն չվերթերը, որոնք առնչվում են Հռոմի, Փարիզի հետ:

3 ԱՄՍՈՒՄ ` 7 ՀԱԶԱՐ

Ռուսաստանի Դաշնության իրականացրած «Հայրենակիցներ» ծրագրի շրջանակներում աշխատանքային միգրանտների հավաքագրումը Գյումրիում արդեն դարձել է համընդհանուր անհանգստության խնդիր:

ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԻ ԽՆԴԻՐԸ ՕՐԱԿԱՐԳԱՅԻՆ Է

Ըստ հավաստի տեղեկությունների, երկրի իշխանությունները որոշել են խորհրդարանական ընտրություններից հետո փոխել Գյումրու քաղաքապետին, ինչի համար առիթ կհանդիսանան տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները: Սակայն իշխանության որոշ ներկայացուցիչներ էլ ցանկանում են նոր քաղաքապետով անցկացնել խորհրդարանական ընտրությունները:

Հա՞ որ...

Թերևս հեռու չէ այն օրը, երբ Հայաստանում բենզինը ոչ թե լիտրերով, այլ կաթիլներով վաճառվի: Հանրահայտ բենզինային օլիգարխները հավանաբար նաև նման անխուսափելի հեռանկարն էլ են հաշվի առել` միաժամանակ հաշվարկելով, որ կաթիլային վաճառքի պայմաններում նույնպես իրենց գերշահույթներն աճելու են:

Ո՞ւմ պետքն է Աստվածաշնչյան մոգերի խորհուրդը

Եվ կարծես, ի վերուստ էր որոշված, որ կգա ժամանակը, և քրիստոնյա Հայաստանի նախագահն Իրանի Իսլամական Հանրապետության ղեկավարի հրավերով մայրաքաղաք Թեհրանում կմասնակցի մուսուլմանական աշխարհի Նովրուզի տոնակատարությանը: Այս ամենում հայ-իրանական քաղաքական ընդհանուր շահերից բացի, նաև հոգևոր խորհուրդ էլ կա:

Թու¬ման¬յան ենք տվել, որ ստեղ¬ծել է ան¬մահ գրա¬կա¬նութ¬յուն, Թա¬ման¬յան ենք ու¬նե¬ցել, որ Երևա¬նի ճար¬տա¬րա¬պե¬տա¬կան դեմքն է «սար¬քել», Թա¬մամ¬յան ու¬նենք, որ ան¬մեղ մարդ¬կանց գլխին է սար¬քել:

Թու¬ման¬յան ենք տվել, որ ստեղ¬ծել է ան¬մահ գրա¬կա¬նութ¬յուն, Թա¬ման¬յան ենք ու¬նե¬ցել, որ Երևա¬նի ճար¬տա¬րա¬պե¬տա¬կան դեմքն է «սար¬քել», Թա¬մամ¬յան ու¬նենք, որ ան¬մեղ մարդ¬կանց գլխին է սար¬քել::

«Իմպ¬րո¬վի¬զա¬ցիան» հաղ¬թեց ՀԱԿ¬ի հռե¬տո¬րա¬բա¬նութ¬յա¬նը

Հ. Հով¬հան¬նիս¬յա¬նը պնդում է, որ հա¬ցա¬դուլ ա¬նե¬լով ին¬քը նա¬խօ¬րոք ռազ¬մա¬վա¬րա¬կան, քա¬ղա¬քա¬կան բիզ¬նես ծրա¬գիր չէր կազ¬մել: Բայց արդ¬յուն¬քում այն¬քան քա¬ղա¬քա¬կան դի¬վի¬դենտ¬ներ հա¬վա¬քեց, որ բա¬զում ծրագ¬րեր մշա¬կած ՀԱԿ¬ը մնաց ստվե¬րում:

Փոր¬ձում են դառ¬նալ ու¬սու¬ցիչ¬նե¬րի ու¬սու¬ցի¬չը

Ըստ թուրք պրո¬ֆե¬սո¬րի` ԱՄՆ¬ի ու¬սու¬ցի¬չը Անգ¬լիան է: Ըն¬դու¬նենք` դա այդ¬պես է:

Պու¬տի¬նը` Մեդ¬վեդևին

Ե¬թե ար¬դա¬րաց¬նում ես Արևմուտ¬քի խա¬չակ¬րած ար¬շա¬վան¬քը, ա¬ռա¬ջի¬կա նա¬խա¬գա¬հա¬կան ընտ¬րԱՐ¬ՇԱ¬ՎԱՆՔԴ ձա¬խող¬ված հա¬մա¬րիր: Երկ¬րորդ «սրոկ» քեզ չեմ նվի¬րե¬լու:

«Կրծող¬նե¬րի» դեմ պետք է պայ¬քա¬րի նաև կա¬ռա¬վա¬րութ¬յու¬նը

Գյուղ¬նա¬խա¬րա¬րն¬ այ¬ցե¬լում է գյու¬ղեր, ան¬ձամբ պայ¬քար նա¬խա¬ձեռ¬նում կրծող¬նե¬րի դեմ, ցույց տա¬լիս, թե ինչ¬պես պետք է կա¬տա¬րել պատ¬վաս¬տում¬նե¬րը: Ող¬ջու¬նե¬լի´ է:

Ժո¬ղովր¬դա¬կան խոսք ու զրույ¬ցից

- Մի քիչ էլ համ¬բե¬րենք, նա¬խա¬գա¬հը խոս¬ք¬ ա տվել, որ գնե¬րը կիջ¬նեն մեր աչ¬քե¬րին սո¬վոր մա¬կար¬դա¬կի: - Իա˜, հաս¬տա՞տ, ու¬րեմն կալ¬բաս¬տը 1 ու քսա¬ն¬ ա՞ դառ¬նա¬լու:

Կա¬րող է չէ՞, բու¬մին հա¬ջոր¬դի բուն¬տը

Գնա¬ճի շուրջ հա¬սա¬րա¬կա¬կան բու¬մը այն¬պես մտա¬հո¬գեց իշ¬խա¬նութ¬յուն¬նե¬րին, որ Է¬միին պատ¬վի¬րե¬ցին Եվ¬րա¬տե¬սի¬լում եր¬գել «Բում¬բում, չ¬(ա)կա¬չ¬(ա)կա) եր¬գը::

«Ծախ¬ված» Լ. Տեր¬Պետ¬րոս¬յա¬նը և ամ¬բո¬խը

Հա¬յի փիս խա¬սիա¬թ¬ ա, երբ ընդ¬դի¬մա¬դի¬րը դա¬դա¬րում է իշ¬խա¬նութ¬յուն¬նե¬րին հայ¬հո¬յել, ամ¬բո¬խն¬ ան¬մի¬ջա¬պես գո¬չում է` «ծախ¬վե¬ցի՞ր, սո¬ղուն»::

Իշ¬խա¬նութ¬յուն¬նե¬րը` Ր. Հով¬հան¬նիս¬յա¬նին

Չա¬րեն¬ցի խոս¬քե¬րով - Օ˜, դո´ւ, ս¬ևա¬հեր, իմ բա¬րե¬կամ, Ու¬շա¬ցած, տխուր փի¬լի¬սո¬փա, Ե¬ղա¬նա¬կի պես փո¬փո¬խա¬կան, Քմա¬հաճ, բեկ¬բեկ, որ¬պես նո¬պա… ::

Ա¬վե¬լի ար¬մա¬տա¬կան փո¬փո¬խութ¬յուն¬նե¬րի անհ¬րա¬ժեշ¬տութ¬յուն

Լավ է, որ երկ¬րի ղե¬կա¬վա¬րութ¬յու¬նը բռունց¬քով հար¬վա¬ծում է սե¬ղա¬նին, բայց վատ է, որ ջարդ¬ված սե¬ղա¬նն¬ ըն¬դա¬մե¬նը վե¬րա¬նո¬րոգ¬վում է, և ոչ թե փո¬խա¬րին¬վում նո¬րով::

Ի՞նչ ¬նա¬խա¬պա¬շար¬մունք, երբ կա նա¬խա¬դեպ

Սեպ¬տեմ¬բե¬րին, երբ Դո¬մին¬գոն գա Հա¬յաս¬տան, պաշ¬տոն¬յա¬նե¬րը դուռ ու լու¬սա¬մուտ փա¬կե¬լու են և ըն¬տան¬յոք հան¬դերձ տնից դուրս չեն գա¬լու: Պա¬տի ժա¬մա¬ցույ¬ցի տակ չեն նստե¬լու, մեկ էլ տե¬սար հենց հա¬մեր¬գի ժա¬մա¬նակ դմփած գլխնե¬րին:

218 միլիարդ` տարերքի երախում

Ճիշտ այսքան դոլար է կորցրել համաշխարհային տնտեսությունն անցյալ տարի` տարերային ու տեխնածին աղետների արդյունքում: Այս թիվը 3 անգամ գերազանցում է 2009¬ի ցուցանիշը (69 մլրդ դոլար)` նշվել է Swiss Re ապահովագրական ընկերության հաշվետվության մեջ:

Մաքուր խիղճը դեռ ոչ մեկի չի խանգարել

Արդեն մի քանի օր է, ինչ Հյուսիսատլանտյան դաշինքը ուղղակիորեն ներքաշվել է Լիբիայում ընթացող քաղաքացիական պատերազմի մեջ` ապստամբների կողմից: Սակայն ուղտին նստել` կուզեկուզ են ման գալիս:

Հոգեգարության նոր ախտանիշ` արդբեջանցիների եղե˜ռն

Պարզվում է` ադրբեջանցի ելուզակները նախանձում են մեր ցավին նույնիսկ և շա˜տ կուզենային, որ իրենք էլ հալածված ու ցեղասպանված լինեին: Դժբախտաբար չեն եղել` որքան էլ անաղուն ջրաղացի պես չախչախ մաշեն:

Գնա´, թո´ղ իմ տնից էլ Արցախին օգնող լինի

Վիրավոր Արցախը ձայն էր տալիս: Դա կանչ էր հողի ու արյան:

Սաղավարտներ

Չնայած սաղավարտները գոյություն են ունեցել վաղ անցյալից, բայց զինվորների գլխի արդյունավետ պաշտպանության տեխնոլոգիաների բուռն զարգացումը սկսվել է քառորդ դար առաջ միայն: Հարյուրավոր տարիներ սաղավարտները պատրաստվել են պողպատից:

«ԻՄ ԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆ ԻՄ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ԱՐՏԱՑՈԼՈՒՄՆ Է»

Արձակագիր, թատերագիր, երգիծաբան, լրագրող ու հրատարակիչ, ՀՀ մշակույթի վաստակավոր գործիչ ՍԱՄՎԵԼ ԽԱԼԱԹՅԱՆՆ իմ ընկերն է, ուստի հեշտ էր նրա հետ զրուցելը, քանի որ ես նրա մասին շատ բան գիտեմ: - Վերջերս լրացավ քո ծննդյան 60-ամյակը, որը հանդիսավորությամբ նշվեց, դու արժանացար մի շարք պարգևների:

«ՀԱՆՃԱՐԻ ԱՆՃԱՐԱԿՆԵՐԸ»

ՀՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ, բեմադրիչ և թատերագիր Վիգեն Ստեփանյանն իրեն ազատ արվեստագետ է համարում: Իր թատրոնը չունենալով` նա բեմադրութ յուններով հանդես է գալիս ինչպես Հանրապետության, այնպես էլ Սփյուռքի թատրոններում` տևական ժամանակ ջերմ ստեղծագործական բարեկամություն հաստատելով Բեյրութի հայկական թատերախմբերի հետ:

4¬րդ մեկնարկը

Արդեն ավանդական դարձած «ԹԱՏՐՈՆ X» փառատոնն այս տարի առավել ընդգրկուն էր դարձրել մասնակիցների ցանկը` ներառելով ինչպես պրոֆեսիոնալ, այնպես էլ երիտասարդական և սիրողական թատերախմբեր: Այն իսկապես հսկայական դեր է կատարում հանրապետության թատերական կյանքում` պայքարելով մշակութային ապակենտրոնացումների դեմ:

Հանցագործ են նրանք, բայց մեղավոր են բոլորը

Հանցագործ քաղաքացիները վարկաբեկում են, բայց հասարակությունը միևնույն է շարունակում է իրեն անպատվողներին ծնունդ տալ` կատարելով հրեշավոր մայրություն. աններելի, հատկապես, երբ նաև անչափահաս «զավակներն» են տուժում. - Անչափահասների կողմից կատարված հանցագործությունների դրդապատճառներն ընտանիքում տիրող ոչ առողջ բարոյահոգեբանական մթնելորտը և հասարակության անտարբերությունն է,- ասում է ոստիկանության Շիրակի վարչության Գյումրիի բաժնի անչափահասների գործով բաժանմունքի պետ Հայկ Զաքարյանը:

2-րդ համաշխարհային բևեռ` աշխարհի գաղտնի ուժերի դեմ Դա կարող է լինել հենց Համաարիական բևեռը

Հետևելով Արևմուտքի հերթական ռազմատենչ գործողություններին, վերստին բախվում ենք այն կործանարար իրականությանը, որ միաբևեռ աշխարհը միշտ դեմ է լինելու ազգերի ու պետությունների անկախ գոյակցությանը և իր կամքն է թելադրելու համայն մարդկությանը:

Նեթանյահու. «Ռուսաստանին և Իսրայելին նույն վտանգներն են սպառնում»

«Ամեն ինչ կարող է ավելի սաստկանալ, եթե արմատական իսլամիստների վարչախմբերը միջուկային զենքի տեր դառնան,¬ ասել է իսրայելցի վարչապետը` իր մտահոգությունը կենտրոնացնելով Իրանի վրա»:

Ջանիբեկյանները

- Գուրգեն Ջանիբեկյան, Կարեն Ջանիբեկյան. Սոս Ջանիբեկյան (Կ.Ջանիբեկյանի թոռը). Ձեր տոհմում թատերական արվեստով ուրիշ զբաղվողներ եղե՞լ են: ՀՀ վաստակավոր արտիստ Կարեն ՋԱՆԻԲԵԿՅԱՆԸ խորը պատկառանքով է պատմում հոր` Մեծ դերասան Գուրգեն ՋԱՆԻԲԵԿՅԱՆԻ մասին:

Եկամտաբեր խայտառակություն

Մեկ տարվա ընթացքում Իտալիո վարչապետ Սիլվիո Բեռլուսկոնին գրեթե կրկնակի չափով բարձրացրել է հայտարարագրած եկամուտներջը` 23 մլն եվրոյից հասցնելով 40 մլն¬ի (գրել է Corriere della Sera թերթը):

Ստացվում է` «Փչի´ր Գավրիլա, աշխարհի վերջն է»

722500¬րդ օրը Ասում են` գուշակներն ակտիվանում են դժվարին տարիներին, երբ ընկճված մարդիկ ձգտում են բարի մի «լուր» լսել` գոնե գալիքից: Հիմա դժվարությունները շատ են ողջ աշխարհում, և ակտիվացել ու շատացել են ոչ թե ապագայի հույսեր ներշնչող գուշակները, այլ` չարագուշակները:

ՀՆԴԻԿԸ ԿԵՐԵԼ ԷՐ 31 ԿԻԼՈԳՐԱՄ ԲԱՆԱՆ

Հնդկաստանի Քաշմիր նահանգի մի աղքատ գյուղացի` Ռաջ Մաբդուն, անկախ իրենից, կերել էր 31 կիլոգրամ բանան: Աշխատելով հարուստ տիրոջ այգում, նա սկսել էր հավաքել բանանն ու ինքնաբերաբար ուտել` մոռանալով դրանք լցնել զամբյուղի մեջ, իսկ բանաները լցված էին ծառի տակ:

ՀՆԴԻԿԸ ԿԵՐԵԼ ԷՐ 31 ԿԻԼՈԳՐԱՄ ԲԱՆԱՆ

Հնդկաստանի Քաշմիր նահանգի մի աղքատ գյուղացի` Ռաջ Մաբդուն, անկախ իրենից, կերել էր 31 կիլոգրամ բանան: Աշխատելով հարուստ տիրոջ այգում, նա սկսել էր հավաքել բանանն ու ինքնաբերաբար ուտել` մոռանալով դրանք լցնել զամբյուղի մեջ, իսկ բանաները լցված էին ծառի տակ:

ԿՈՎԻՆ ԿՈՉԵՑԻՆ ԵՎՐՈՊԱ

Ստամբուլում մի բավական հետաքրքիր դեպք է տեղի ունեցել: Բեռնատարը, որը տեղափոխում էր երկու կովի քաղաքի ասիական մասից եվրոպական մաս, կանգ է առել անցման կամրջի վրա, որպեսզի վարորդը վճարի վարձը:

Քենեդիին սպանողն ազատություն է ուզում

Նահանգների երբեմնի նախագահ Ռոբերտ Քենեդիի սպանության մեղադրանքով ազատազրկված 66¬ամյա Սիրխան Սիրխանին 13¬րդ անգամ մերժել են` ստորագրութ յամբ ազատել կալանավայրից: Պաղեստինցի քրիստոնյա Սիրխանը դատարանում հայտարարել է, թե երազում է «վերանալ իրականությունից» ու չի առարկի` եթե իրեն արտաքսեն իր պատմական հայրենիք` Հորդանան:

Քադաֆիի դուստր Աիշան

Մինչ Լիբիայի առաջնորդն իր հարաբերություններն է «ճշտում» աշխարհի հզորների հետ, որոշ լրատվամիջոցների հետաքրքրել է նրա դուստրը: Օրեր առաջ Աիշա Քադաֆիի մասին ընդարձակ հրապարակում էր տպագրել բրիտանական The Telegraph¬ը, որից ներկայացվող հատվածները կհետաքրքրեն նաև մեր ընթերցողին:

Երրորդ համաշխարհայինը` Օլիմպիադա 2014-ի ժամանակ

Մարտի վերջին ռուս նշանավոր աստղագետները, քրմերն ու հոգեբանները համատեղ քննարկել են 2011¬ի գարուն¬ամառ կանխատեսումները: Բնականաբար, նրանք չէին կարող սահմանափակվել միայն երկու եղանակների գուշակությամբ:

Ամենակարճ հորոսկոպը

ԽՈՅ Մտածում է` շատ Խոսում է` քիչ Անում է` ճիշտ: ՑՈՒԼ Մտածում է` շատի մասին Խոսում է` համոզիչ Անում է` ինչպես կստացվի: