Կա¬րող է չէ՞, բու¬մին հա¬ջոր¬դի բուն¬տը


Գնա¬ճի շուրջ հա¬սա¬րա¬կա¬կան բու¬մը այն¬պես մտա¬հո¬գեց իշ¬խա¬նութ¬յուն¬նե¬րին, որ Է¬միին պատ¬վի¬րե¬ցին Եվ¬րա¬տե¬սի¬լում եր¬գել «Բում¬բում, չ¬(ա)կա¬չ¬(ա)կա) եր¬գը: