Ա¬վե¬լի ար¬մա¬տա¬կան փո¬փո¬խութ¬յուն¬նե¬րի անհ¬րա¬ժեշ¬տութ¬յուն


Լավ է, որ երկ¬րի ղե¬կա¬վա¬րութ¬յու¬նը բռունց¬քով հար¬վա¬ծում է սե¬ղա¬նին, բայց վատ է, որ ջարդ¬ված սե¬ղա¬նն¬ ըն¬դա¬մե¬նը վե¬րա¬նո¬րոգ¬վում է, և ոչ թե փո¬խա¬րին¬վում նո¬րով: