Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն

«Վալգե» ՍՊԸ
2016թ դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա