ՀՀ պաշտպանության նախարար Սեյրան ՕՀԱՆՅԱՆԻ ուղերձը


Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը ազ·ային այն կարևորա·ույն կառույցներից է, որոնց վրա է խարսխվում մեր պետությունը: Կազմավորվելով Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավական և խաղաղ ինքնորոշման ձ·տման դեմ Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմի պայմաններում` հայկական զորակազմավորումներին հաջողվեց կազմակերպված ու հմուտ ·ործողություններով հակառակորդին խաղաղություն պարտադրել և հրադադար հաստատել: Շարունակելով մեր զինված ուժերի հետա·ա զար·ացումը և մեր պետության արդյունավետ պաշտպանության ապահովումը` 2005թ. սկսեցինք պաշտպանական բարեփոխումների ·ործընթացը: Վերջինիս հիմնական նպատակը պաշտպանական համակար·ի կարողությունների ավելացումն է` Հայաստանի անվտան·ության առկա և հավանական մարտահրավերներին դիմակայելու համար: 2005 թվականից ի վեր պաշտպանական բարեփոխումների առումով իրականացվել են մի շարք կարևոր աշխատանքներ և արձանա·րվել են զ·ալի արդյունքներ: Դրանցից են` «Պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության նոր օրենքի ընդունումը, ինչպես նաև Պաշտպանության նախարարությունում քաղաքացիական հատուկ ծառայության համակար·ի ներդրումը: Կարելի է նշել նաև, որ անվտան·ության և պաշտպանության բարեփոխումների ·ործընթացի շրջանակներում մշակվել և ընդունվել են հայեցակար·ային բնույթի փաստաթղթեր` Ազ·ային անվտան·ության ռազմավարությունը և Հայաստանի Հանրապետության Ռազմական դոկտրինը: Պաշտպանական բարեփոխումների շրջանակում մեր հիմնական նպատակն է ունենալ մարտունակ, արդյունավետ և ժամանակակից զինված ուժեր: Նշյալ որակների ապահովումը թելադրված է տարածաշրջանում ռազմաքաղաքական իրավիճակի լարվածության մեղմացման միջոցառումներին հատկացվող ֆինանսական սահմանափակ ռեսուրսներն առավել արդյունավետ օ·տա·ործելու անհրաժեշտությամբ: Տվյալ նպատակներին հասնելու համար մենք նախաձեռնել ենք մի ·ործընթաց, որը կոչվում է ՀՀ պաշտպանության ռազմավարական վերանայում: Վերանայումն առաջին հերթին նպատակաուղղված է ազ·ային անվտան·ությանն սպառնացող առկա և հավանական ռազմաքաղաքական ռիսկերի ու սպառնալիքների բացահայտմանը: Այնուհետև վերանայումը նախատեսում է ազ·ային պաշտպանական համակար·ի և դրա բաղադրիչների մանրակրկիտ վերլուծություն, որի նպատակը այդ համակար·ի կարողությունների պարզումն է և դրանց համապատասխանեցումը բացահայտված ռիսկերի ու սպառնալիքների դիմակայմանը: Հիմնվելով տվյալ վերլուծության արդյունքների վրա` Վերանայման ·ործընթացի շրջանակներում ընդհուպ մինչև 2010 թվականը իրականացվել են ՀՀ զինված ուժերի զար·ացմանը նպատակաուղղված որոշակի ուղեցույցների և ռազմավարական պլանների մշակման աշխատանքներ: Վերանայումը նախատեսում է ինչպես կարճաժամկետ, այնպես էլ միջնաժամկետ զար·ացում: Տվյալ ·ործընթացի շրջանակներում մենք շարունակաբար քննարկել և իրականացրել ենք ՀՀ Զինված ուժերին հատկացվող նյութական միջոցների նպատակային օ·տա·ործման միջոցով առավել շատ արդյունք ստանալու լուծումներ: Տնտեսական և ֆինանսական պայմանները, ինչպես նաև տարածաշրջանային անկայունությունը բարդացնում են ՀՀ ԶՈՒ արդիականացման ·ործընթացը: Այնուամենայնիվ, ՀՀ զինված ուժերի զար·ացման արա·ացումը մեր տրամաբանված ընտրությունն է, որը բխում է մեր պետության և ժողովրդի անվտան·ության, ինչպես նաև խաղաղության պահպան ման, իսկ անհրաժեշտության դեպքում` նաև խաղաղության պարտադրման նպատակներից: Պաշտպանության ռազմավարական վերանայման ամբողջ ընթացքում ՀՀ ·ործընկեր երկրների փորձա·ետները զ·ալի օժանդակություն տրամադրեցին տարբեր ձևաչափերով իրականացված մեթոդաբանական մշակումների և պլանավորման շրջափուլերի ձևավորման աշխատանքներին: Այդ ·ործընկերներից են Լատվիան, Լեհաստանը և Ֆրանսիան: Սակայն այս առումով կուզենայի հատուկ շնորհակալություն հայտնել Գերմանիային, ԱՄՆ-ին և Միացյալ Թա·ավորությանը` անընդմեջ ցուցաբերված փորձա·իտական աջակցության համար: Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի Դաշնության մեր ·ործընկերների հետ իրականացված փորձա·իտական քննարկումներին, ապա ·ործընթացի շրջանակներում դրանք առնչվել են ոչ միայն ՀՀ ԶՈւ զար·ացման հեռանկարներին, այլև ՀՀ-ՌԴ զորքերի (ուժերի) միացյալ խմբավորման դերի, առաքելության և համատեղ ·ործելու կարողությունների զար·ացմանը: Նշված պետությունների խորհրդատվական խմբերի ցուցաբերած աջակցությունն ան·նահատելի է: Բացի այդ, ես շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր նրանց, ովքեր ջանասիրաբար աշխատել են այս ·ործընթացը հաջողությամբ պսակելու համար: Վերանայման ·ործընթացն անմիջական դրական ազդեցություն է ունեցել ՀՀ պաշտպանության նախարարությունում և Զինված ուժերի ·լխավոր շտաբում` ընդհանուր թիմային աշխատանքի մշակույթի զար·ացման առումով: Դրան զու·ընթաց կատարելա·ործվել են նաև միջ·երատեսչական համադրման մեխանիզմները և հատկապես այն ·երատեսչությունների համաձայնեցված աշխատանքը, որոնք այս կամ այն կերպ ընդ·րկված են պաշտպանական և անվտան·ային ·ործընթացներում: Մենք ունենք փառահեղ և հաղթական բանակ, որը ցուցաբերում է վերափոխվելու և բարելավվելու բացառիկ ունակություններ, ինչպես նաև ձեռք է բերում առկա, կանխատեսվող և նվազ կանխատեսելի սպառնալիքներին դիմակայելու բարձր որակներ: