ՆՈՒՅՆ ԽՆՁՈ¬ՐԻ ԿԵ¬ՍԵ¬ՐԸ

ՀՀ նախագահի ընտրություններում առաջադրվելու իր նախնական մտադրության մասին Սերժ Սարգսյանի բարձրաձայնումը ընդդիմադիր ճամբարում բուռն արձագանքի առիթ դարձավ: Եվ հատկապես վերջինների համար նա¬խա¬գա¬հա¬կան քա¬րո¬զար¬շավն ար¬դեն սկսված կա¬րե¬լի է հա¬մա¬րել:

ԻՆՉՈ՞Ւ Է ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԸ ԽԱԽՏՈՒՄ... ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

Չոր¬րորդ գու¬մար¬ման Ազ¬գա¬յին Ժո¬ղովն իր աշ¬խա¬տանքն սկսում է…¬Սահ¬մա¬նադ¬րութ¬յու¬նը խախ¬տե¬լով: Ո¬րով¬հետև Սահ¬մա¬նադ¬րութ¬յան 68-րդ ¬հոդ¬վա¬ծը բա¬ռա¬ցիո¬րեն նա¬խա¬տե¬սում է. «Նո¬րըն¬տիր Ազ¬գա¬յին Ժո¬ղո¬վի ա¬ռա¬ջին նստաշր¬ջա¬նը գու¬մար¬վում է պատ¬գա¬մա¬վոր¬նե¬րի ընդ¬հա¬նուր թվի առնվազն եր¬կու եր¬րոր¬դի ընտ¬րութ¬յու¬նից հե¬տո` եր¬րորդ հինգ¬շաբ¬թի օ¬րը»:

Փլուզումներով ու թուր¬քա¬մետ ե¬րազ¬նե¬րով այ¬լընտ¬րանք

Հա¬մա¬ձայն քա¬ղա¬քա¬կան ճո¬ճա¬նա¬կի տե¬սութ¬յան, հա¬սա¬րա¬կա¬կան-քա¬ղա¬քա¬կան զար¬գա¬ցում¬նե¬րի արդ¬յուն¬քում իշ¬խող քա¬ղա¬քա¬կան ուժն ու ընդ¬դի¬մութ¬յու¬նը փոխ¬վում են երկ¬րում ի¬րենց զբա¬ղեց¬րած դիր¬քե¬րով: Սա¬կայն, ա¬պա¬ցուց¬ված այս օ¬րի¬նա¬չա¬փութ¬յու¬նը մե¬զա¬նում ներ¬կա ժա¬մա¬նա¬կա¬հատ¬վա¬ծի հա¬մար չէ, թերևս:

Անհնարինը չի կարող ակնհայտվել

Ա¬մեն ընտ¬րութ¬յու¬նից հե¬տո Սահ¬մա¬նադ¬րա¬կան դա¬տա¬րան դի¬մե¬լու ժա¬մա¬նակ ընդ¬դի¬մութ¬յու¬նը հնա¬րա¬վորն ա¬նում է` այն¬պի¬սի տպա¬վո¬րութ¬յուն ստեղ¬ծե¬լու, թե ի¬րենք հե¬ղի¬նա¬կել և դա¬տա¬րա¬նում ներ¬կա¬յաց¬նե¬լու են դա¬րի խո¬շո¬րա¬գույն բա¬ցա¬հա¬յտու¬մը:

ԱԺ ընտ¬րութ¬յուն¬նե¬րի է¬ջը դեռևս ¬փակ¬ված չէ

ԱԺ ընտ¬րա¬կան փու¬լը հապ¬ճեպ փա¬կե¬լու, նա¬խա¬գա¬հա¬կան հեր¬թա¬կան ընտ¬րութ¬յուն¬նե¬րի գա¬ղա¬փար¬նե¬րից ձեռն¬պահ մնա¬լու և ու¬ժե¬րը «Իմ¬պիչ¬մենտ» դա¬շին¬քի հետ մեկ¬տե¬ղե¬լու հայ¬տա¬րա¬րութ¬յամբ Հա¬յաս¬տա¬նի քա¬ղա¬քա¬կան ընդ¬դի¬մա¬դիր ու¬ժե¬րին և գոր¬ծիչ¬նե¬րին դի¬մե¬ցին Պահ¬պա¬նո¬ղա¬կան և «Ժո¬ղովր¬դա¬վա¬րա¬կան հայ¬րե¬նիք» կու¬սակ¬ցութ¬յուն¬նե¬րը:

Բա¬րի մթնո¬լորտ` ԱԺ-ում

Հե¬տընտ¬րա¬կան լարումներն աս¬տի¬ճա¬նա¬բար հան¬դարտ¬վում են, և ԱԺ ա¬ռա¬ջի¬կա նիս¬տում ի վեր¬ջո կհստա¬կեց¬վեն եր¬կար ու ծանր ըն¬թա¬ցող բա¬նակ¬ցութ¬յուն¬նե¬րի արդ¬յունք¬նե¬րը: ՀՀԿ ¬խորհր¬դի ան¬դամ, դա¬սա¬կան հան¬րա¬պե¬տա¬կան Գա¬լուստ Սա¬հակ¬յա¬նը հա¬վաս¬տիաց¬նում է, թե կու¬սակ¬ցութ¬յու¬նը ձգտում է ստեղ¬ծել «բա¬րի մթնո¬լորտ»:

Այդ Խա¬չիկ¬յա¬նը ես եմ

Ոչ վաղ անց¬յա¬լում իր առջև դրված խնդիր¬նե¬րին հաս¬նե¬լու նա¬խան¬ձե¬լի հո¬տա¬ռութ¬յամբ օժտ¬ված ԱԺՄ նա¬խա¬գահ Վազ¬գեն Մա¬նուկ¬յա¬նը դարձյալ հա¬վակ¬նում է ՀՀ նա¬խա¬գա¬հի ա¬թո¬ռին£ Նա համոզված է, որ ա¬ռա¬ջի¬կա ընտ¬րութ¬յուն¬նե¬րում ընդ¬դի¬մութ¬յան միաս¬նա¬կան թեկ¬նա¬ծո¬ւի ար¬ժա¬նի ներ¬կա¬յա¬ցու¬ցի¬չը հենց ինքն է£ Այդ¬պես կա¬րող է մտա¬ծել նաև ԱԺ ընտ¬րութ¬յու¬նում պարտ¬ված ընդ¬դի¬մութ¬յան ինք¬նա¬սի¬րա¬հար¬ված յու¬րա¬քանչ¬յուր լի¬դեր£ Իսկ ի՞նչ¬ ե¬րաշ¬խիք, որ Նա¬խա¬գա¬հի ընտ¬րութ¬յուն¬նե¬րի ժա¬մա¬նակ ընդ¬դի¬մութ¬յու¬նը կա¬ռա¬ջադ¬րի միաս¬նա¬կան թեկ¬նա¬ծու, երբ յու¬րա¬քանչ¬յու¬րը միայն ի¬րեն է տես¬նում Նա¬խա¬գա¬հի ա¬թո¬ռին բազ¬մած£ Իսկ Նա¬խա¬գահ լի¬նե¬լը խաղ ու պար չէ£ Դե, ի¬հար¬կե, ո°չ£ ¬ Ա¬մեն մե¬կը չէ, ո¬րի շուրջ հա¬մախմբ¬վե¬լը հի¬վան¬դա¬գին չի ըն¬կալ¬վի մյուս¬նե¬րի կող¬մից և ա¬մեն մի միաս¬նա¬կան թեկ¬նա¬ծու չէ, որ կկա¬րո¬ղա¬նա հաղ¬թա¬նա¬կից հե¬տո ի¬րա¬կա¬նաց¬նել երկ¬րի կա¬ռա¬վա¬րու¬մը£ Դա պետք է լի¬նի մի մարդ, որ ա¬ռանց ջար¬դու¬փշուր ա¬նե¬լու պե¬տութ¬յու¬նը, նուրբ ձ¬ևե¬րով, հան¬դարտ եր¬կի¬րը այս ռել¬սե¬րից տե¬ղա¬փո¬խի մեկ այլ ռել¬սե¬րի վրա,¬ հա¬մոզ¬ված է Վազ¬գեն Մա¬նուկ¬յա¬նը£ Գնաց¬քից թռչե¬լու պատ¬ճա¬ռը, անհ¬րա¬ժեշ¬տութ¬յունն ու ժա¬մա¬նա¬կը կան¬խա¬տե¬սող երբեմնի վար¬չա¬պե¬տը պատ¬րաստ է հանձն առ¬նել եր¬կի¬րը փա¬կու¬ղուց դուրս բե¬րե¬լու գոր¬ծըն¬թա¬ցը, քա¬նի դեռ գնաց¬քի դռնե¬րը մեր առջև չեն փակ¬վել£ Իր ու¬ժե¬րին և արդ¬յու¬նա¬վետ մար¬տա¬վա¬րութ¬յանն ա¬պա¬վի¬նած ԱԺՄ լի¬դերն, այ¬նո¬ւա¬մե¬նայ¬նիվ, չցան¬կա¬ցավ մաս¬նակ¬ցել ԱԺ ընտ¬րութ¬յուն¬նե¬րին, թեև կար¬ծում էր, թե կվաս¬տա¬կի ձայ¬նե¬րի 20-30 %¬ը£ Կգնար, ե¬թե ընդ¬դի¬մութ¬յու¬նը միա¬վոր¬վեր, հա¬կա¬ռակ դեպ¬քում ի¬մաստ չու¬ներ£ ¬ Մենք սկզբից ու¬զում էինք, որ ընդ¬դի¬մութ¬յան դաշ¬տի միա¬վո¬րումն ի¬րա¬կա¬նա¬նա, բայց վեր¬ջում է¬լի խո¬սակ¬ցութ¬յուն¬ներ կա¬յին, և ես պնդում էի, որ ա¬մեն մի փնջից ի¬րար նման քա¬րոզ¬չութ¬յուն ի¬րա¬կա¬նաց¬նող կու¬սակ¬ցութ¬յուն¬նե¬րից 2-3¬ը դուրս գար և ձայ¬նե¬րը տար որևէ կու¬սակ¬ցութ¬յան, որ¬պես¬զի փո¬շիա¬ցում տե¬ղի չու¬նե¬նար£ Այս ա¬ռու¬մով ՀՀՇ¬¬ը քայլ ա¬րեց, բայց դա քիչ էր£ Հարկ է, որ ԱԺՄ լի¬դե¬րը հի¬շո¬ղութ¬յան ծալ¬քե¬րում արթ¬նաց¬նի ԱԺ ընտ¬րութ¬յուն¬նե¬րին չմաս¬նակ¬ցե¬լու (կամ հրա¬ժար¬վե¬լու) ի¬րա¬կան պատ¬ճա¬ռը. 1996 թվա¬կան, Օ¬պե¬րա¬յի հրա¬պա¬րակ, Նա¬խա¬գա¬հի նստա¬վայր, լքված ժո¬ղո¬վուրդ£ Այս¬քա¬նից հե¬տո արդ¬յո՞ք ¬բա¬րո¬յա¬կան է խո¬սել հնա¬րա¬վոր 20-30 % ձայ¬ների մա¬սին£ Իսկ արդ¬յո՞ք ¬նա իր կու¬սակ¬ցութ¬յան ձայ¬նե¬րը կզի¬ջեր մեկ այլ կու¬սակ¬ցութ¬յան, ինչ¬պես հոր¬դո¬րում է մյուս¬նե¬րին, երբ նա¬խա¬գա¬հա¬կան ընտ¬րութ¬յուն¬նե¬րի ժա¬մա¬նակ բո¬լո¬րո¬վին չի պատ¬րաստ¬վում դիր¬քե¬րը զի¬ջել մեկ այլ թեկ¬նա¬ծո¬ւի օգ¬տին£ ¬ Ես ցան¬կա¬ցած անս¬պա¬սե¬լի քայ¬լի կդի¬մեմ միայն նրա հա¬մար, որ¬պես¬զի իշ¬խա¬նութ¬յու¬նը նա¬խա¬գա¬հա¬կան ընտ¬րութ¬յուն¬նե¬րի ժա¬մա¬նակ Հա¬յաս¬տա¬նում փոխ¬վի£ Իշ¬խա¬նութ¬յան համն ա¬ռած Վազ¬գեն Մա¬նուկ¬յա¬նի կար¬ծի¬քով, ե¬թե ԱԺ ընտ¬րութ¬յուն¬նե¬րի ժա¬մա¬նակ 5 % ձայն հա¬վա¬քած կու¬սակ¬ցութ¬յու¬նը քա¬ղա¬քա¬կան դաշ¬տում հա¬մար¬վում է կշիռ ու¬նե¬ցող, ա¬պա նա¬խա¬գա¬հա¬կան ընտ¬րութ¬յուն¬նե¬րի ժա¬մա¬նակ. ¬ Ե¬թե ինչ¬որ մեկն ա¬ռաջ է պոկ¬վում, փո¬շե¬կու¬լի պես սկսում է ձայ¬ներ հա¬վա¬քել իր շուր¬ջը£ Մնա¬ցածնե¬րին ար¬դեն ձեռն¬տու չի լի¬նում գնալ մի փոքր տո¬կոս հա¬վա¬քե¬լու£ Եվ ի¬րենք կողմ են լի¬նում դուրս գալ և միա¬նալ տա¬նող ու¬ժին£ Վազ¬գեն Մա¬նուկ¬յա¬նի մոտ ինք¬նավս¬տա¬հութ¬յունն ակն¬հայտ է, քա¬նի որ շե¬մե¬լով հա¬մար¬ձա¬կութ¬յան սահ¬մա¬նը, չա¬րա¬գու¬շակ կան¬խա¬տե¬սում¬նե¬րով փոր¬ձում է ստեղ¬ծել լրա¬ցու¬ցիչ լար¬վա¬ծութ¬յուն£ ¬ Ե¬թե 2008¬ին Ն ա¬խա¬գահ ընտր¬վի Սերժ Սարգս¬յա¬նը, դա կլի¬նի մո¬նո¬պոլ մի իշ¬խա¬նութ¬յուն, ո¬րի տե¬սա¬կը Հա¬յաս¬տա¬նում չի ե¬ղել, դարձ¬յալ կեղ¬ծիք, կո¬ռուպ¬ցիա£ Հա¬յաս¬տա¬նը կդառ¬նա ան¬հե¬թեթ մի պե¬տութ¬յուն£ Դրա¬նից հե¬տո Անդր¬կով¬կա¬սում մի պատ¬կեր է ստաց¬վում` թա¬գա¬վո¬րա¬կան ըն¬տա¬նի¬քից սեր¬ված Ա¬լիև, մի¬ջազ¬գա¬յին կա¬պեր ու¬նե¬ցող Սա¬հա¬կաշ¬վի¬լի և ե¬րե¬կո¬յան բա¬նա¬սի¬րա¬կանն ա¬վար¬տած Սերժ Սարգս¬յան… Ես գտնում եմ, որ նրանք, ով¬քեր քվե¬ար¬կե¬լու են Սերժ Սարգս¬յա¬նի օգ¬տին, քվեար¬կե¬լու են պա¬տե¬րազ¬մի հա¬մար£ Եվ որ¬պես¬զի չի¬րա¬կա¬նա¬նա իր կան¬խա¬տե¬սու¬մը, Վազ¬գեն Մա¬նուկ¬յա¬նը միան¬շա¬նա¬կ հա¬մոզ¬ված է, որ ե¬թե կա մե¬կը, ով կա¬րող է հաղ¬թել Սերժ Սարգս¬յա¬նին, դա ինքն է£ Փաս¬տո¬րեն, Վազ¬գեն Մա¬նուկ¬յա¬նը ճա¬շին մա¬տուց¬վող ըն¬տիր պա¬տա¬ռը գե¬րա¬դա¬սում է նա¬խա¬ճա¬շին նա¬խա¬տես¬ված բու¬տերբ¬րո¬դից կամ նա¬խա¬գա¬հա¬կան ընտ¬րութ¬յուն¬նե¬րը` ԱԺ ընտ¬րութ¬յուն¬նե¬րից£ Չէ՞ որ 17 տա¬րի շա¬րու¬նակ ե¬ղել է ԱԺ պատ¬գա¬մա¬վոր ու երբ տես¬նում է, թե ով¬քեր են ներ¬կա¬յիս ԱԺ¬ում, պար¬զա¬պես ի¬րեն եր¬ջա¬նիկ է զգում, որ նրանց կող¬քին չէ£ Բա¬րի ա¬խոր¬ժակ նա¬խա¬գա¬հա¬կան ընտ¬րութ¬յուն¬նե¬րում£ :

Ա¬ՎԱՆ¬ԳԱՐ¬ԴԻԶՄ¬ՆԵՐ

Իշ¬խա¬նութ¬յան խերն ու շա¬ռը Դաշ¬նակ¬ցութ¬յու¬նը, ի¬հար¬կե, կցան¬կա¬նար մնալ պա¬ռա¬ված օ¬րիոր¬դի կար¬գա¬վի¬ճա¬կում, բայց դեռ 1998 թ. սույն կու¬սակ¬ցութ¬յան «օ¬րիոր¬դութ¬յու¬նը» խա¬թար¬վել է, «ջա¬հե¬լութ¬յու¬նը»` մա¬սամբ վե¬րա¬կանգն¬վել: Է¬լի՞ ընտ¬րա¬կա¬շառք ՕԵԿ հայ¬տա¬րա¬րութ¬յու¬նը Կու¬սակ¬ցութ¬յու¬նը փնտրում է մա¬յի¬սի 12-ին կորց¬րած քվե¬նե¬րը:

Մավ¬րը իր գործն ա¬րեց

Մա¬տե¬նա¬դա¬րա¬նը և ե¬կե¬ղե¬ցին սրբա¬վայր են, ուր պետք է մտնել ա¬ղոթ¬քով և դուրս գալ մաք¬րա¬զերծ¬ված£ Սա¬կայն այ¬սօր եր¬կու¬սի դեմ ուղղ¬ված երկ¬փո¬ղա¬նի հրա¬ցա¬նով հայն իր ձեռ¬քով կրա¬կում է իր իսկ սրտին£ Մարդ¬կութ¬յան մշա¬կու¬թա¬յին շտե¬մա¬րա¬նը հարս¬տաց¬նող մեր մշա¬կույ¬թի մա¬սունք¬նե¬րը ոչն¬չաց¬վում են հա¬յի ձեռ¬քով և ինչ¬պի¬սի¯ ջա¬նա¬սի¬րութ¬յամբ£ Թեև մտա¬վո¬րա¬կա¬նությու¬նը միշտ էլ փոր¬ձել է մի¬ջամ¬տել ազ¬գա¬յին նշա¬նա¬կութ¬յուն ու¬նե¬ցող հար¬ցե¬րի ա¬ռի¬թով, այ¬նո¬ւա¬մե¬նայ¬նիվ, ազ¬գա¬յի¬նի շա¬հե¬րը վտան¬գող նա¬խա¬ձեռ¬նություն¬ներն ի¬րա¬կա¬նաց¬վում են հա¬նուն… փո¬ղի£ Այս մտա¬հո¬գութ¬յուն¬նե¬րի ոսպն¬յա¬կի կի¬զա¬կե¬տում է նաև Մա¬տե¬նադ¬արա¬նի ձե¬ռագ¬րե¬րի թվայ¬նաց¬ման խնդի¬րը, ո¬րի հա¬մար մտա¬վո¬րա¬կա¬նութ¬յան և մա¬մու¬լի միաս¬նա¬կան պայ¬քա¬րը դեռ շա¬րու¬նակ¬վում է£ «Ա¬վան¬գարդն» իր է¬ջե¬րում անդ¬րա¬դար¬ձել և շա¬րու¬նա¬կե¬լու է անդ¬րա¬դառ¬նալ այս խիստ մտա¬հո¬գիչ հար¬ցին£ ՀՀ ԿԳ նա¬խա¬րար Լ¬ևոն Մկրտչյա¬նի և Մա¬տե¬նա¬դա¬րա¬նի ար¬դեն նախ¬կին տնօ¬րեն Սեն Արևշատ¬յա¬նի հա¬մա¬տեղ ջան¬քե¬րով «փո¬սը գլո¬րած քա¬րը» հայ գի¬տա¬կան և ստեղ¬ծա¬գոր¬ծա¬կան մտա¬վո¬րա¬կա¬նութ¬յան շատ ներ¬կա¬յա¬ցու¬ցիչ¬ներ առ այ¬սօր չեն կա¬րո¬ղա¬նում հա¬նել£ Տա¬րա¬տե¬սակ «դե¬ղա¬մի¬ջոց¬նե¬րով» փոր¬ձե¬լով բթաց¬նել հա¬սա¬րա¬կութ¬յան զգո¬նութ¬յու¬նը` պայ¬մա¬նա¬գիր ստո¬րագ¬րող¬նե¬րը մեկ չեղ¬յալ են հայ¬տա¬րա¬րում պայ¬մա¬նա¬գի¬րը, մեկ հա¬մա¬րում են սա¬ռեց¬ված£ Սա¬կայն ի¬րա¬կա¬նում այն ազ¬գա¬դավ գոր¬ծար¬քը վա¬վե¬րաց¬նող և կնի¬քով հաս¬տատ¬ված փաս¬տա¬թուղթ է, ին¬չը որ¬պես դան¬դաղ գոր¬ծող ա¬կան տե¬ղադր¬ված է Մա¬տե¬նա¬դա¬րա¬նի խո¬րա¬նում£ Իսկ Սեն Արևշատ¬յա¬նը, հայ¬րե¬նի¬քի հան¬դեպ իր պարտ¬քը հա¬մա¬րե¬լով կա¬տա¬րած, շտա¬պել է հրա¬ժա¬րա¬կան տալ պաշ¬տո¬նից, չսպա¬սե¬լով ան¬գամ իր 80-ամ¬յա հո¬բել¬յա¬նի ա¬րա¬րո¬ղա¬կար¬գի կա¬տար¬մա¬նը£ Դե, նա այլևս¬ ա¬նե¬լիք չու¬նի, նա կա¬րող է գնալ£ Այս հաշ¬վեն¬կատ և վտան¬գա¬վոր գոր¬ծար¬քը կան¬խե¬լու նպա¬տա¬կով Հա¬յաս¬տա¬նի գրող¬նե¬րի միութ¬յու¬նը և «Վեր¬նա¬տուն» հ/կ¬ն ¬հան¬դես են ե¬կել հայ¬տա¬րարութ¬յամբ, ո¬րով հույս է հայտն¬վում, որ ՀՀ ¬կա¬ռա¬վա¬րութ¬յու¬նը` որ¬պես Մա¬տե¬նա¬դա¬րա¬նի հիմ¬նախն¬դիր, քննութ¬յան կառ¬նի Մա¬տե¬նա¬դա¬րա¬նի և Հիլ¬լի միջև կնքված ա¬պօ¬րի¬նի պայ¬մա¬նագ¬րե¬րը£ Միա¬ժա¬մա¬նակ ՀՀ ¬կա¬ռա¬վա¬րութ¬յու¬նը, ի մի բե¬րե¬լով հան¬րա¬պե¬տութ¬յան թվայ¬նա¬ցում ի¬րա¬կա¬նաց¬նող բո¬լոր ու¬ժե¬րին, կկազ¬մի ազ¬գա¬յին ծրա¬գիր և կի¬րա¬կա¬նաց¬նի Մա¬տենադա¬րա¬նի ձե¬ռագ¬րե¬րի թվայ¬նա¬ցու¬մը, ա¬պա¬հո¬վե¬լով հայ ժո¬ղովր¬դի բա¬ցար¬ձակ և ան¬խախտ ի¬րա¬վուն¬քը` իր ստեղ¬ծած պատ¬մամ¬շա¬կու¬թա¬յին ար¬ժեք¬նե¬րի նկատ¬մամբ£ «Մենք ակն¬կա¬լում ենք ՀՀ Գլ¬խա¬վոր դա¬տա¬խա¬զութ¬յան ան¬հա¬պաղ ար¬ձա¬գան¬քը` պայ¬մա¬նագ¬րե¬րի քննար¬կու¬մից լրագ¬րող¬նե¬րի մե¬կու¬սաց¬ման, Մա¬տե¬նա¬դա¬րա¬նին կտա¬կած 100.000 դո¬լա¬րի յու¬րաց¬ման փաս¬տե¬րին, ինչ¬պես նաև ազ¬գա¬յին շա¬հե¬րի դեմ ուղղ¬ված պայ¬մա¬նագ¬րե¬րը չեղ¬յալ հայ¬տա¬րա¬րե¬լու հար¬ցե¬րում»£ Տա¬րի¬ներ ա¬ռաջ Հա¬յաս¬տա¬նում սկզբնա¬վոր¬ված «Գույք` պարտ¬քի դի¬մաց» գոր¬ծըն¬թա¬ցին սրտի ցա¬վով էինք ար¬ձա¬գան¬քում, երբ ա¬կա¬նա¬տես էինք լի¬նում եր¬կի¬րը սնու¬ցող «թո¬քե¬րի» օ¬տար¬մա¬նը£ Սա¬կայն որևէ մե¬կի մտքով չէր անց¬նում, որ դեռ գա¬լու է վատ¬թա¬րա¬գույ¬նը£ Իսկ ար¬թուն ու¬ղեղ¬նե¬րը պե¬ղում էին Հա¬յաս¬տա¬նի հարս¬տութ¬յան շեր¬տե¬րը, հո բան չե՞ն ¬մո¬ռա¬ցել£ Եվ գտան, ա¬մե¬նա¬մեծ մա¬սուն¬քը, այ¬նո¬ւա¬մե¬նայ¬նիվ, մո¬ռա¬ցել էին և լծվե¬ցին «տնա¬կան գո¬ղի ձեռ¬քով ե¬զը եր¬դի¬կից հա¬նե¬լու» հայ¬րե¬նա¬դավ գոր¬ծին£ :

ԺՈ¬ՂՈՎՐ¬ԴԱ¬ՎԱ¬ՐՈՒԹ¬ՅԱՆ ՆԿԱՏ¬ՄԱՄԲ ՊԱ¬ՀԱՆ¬ՋԱ¬ՏԻ¬ՐՈՒԹ¬ՅՈՒ¬ՆԸ ԴԵՌ ՊԱՏ¬ՇԱՃ ԿԵՐ¬ՊՈՎ ՁԵ¬ՎԱ¬ԿԵՐՊ¬ՎԱԾ ՉԷ

Ա¬վարտ¬վե¬ցին հեր¬թա¬կան հա¬մա¬պե¬տա¬կան ընտ¬րութ¬յուն¬նե¬րը, եւ քա¬ղա¬քա¬կան գոր¬ծիչ¬ներն ան¬մի¬ջա¬պես սկսե¬ցին նա¬խա¬պատ¬րաստ¬վել հա¬ջոր¬դին: Իսկ հա¬սա¬րա¬կութ¬յու¬նը, առ¬հա¬սա¬րակ, ի՞նչ ս¬պա¬սե¬լիք¬ներ ու¬նի ընտ¬րութ¬յուն¬նե¬րից. փո¬փո¬խութ¬յուն ընտ¬րա¬կան գոր¬ծըն¬թա¬ցու՞մ, թե՞ փո¬փո¬խութ¬յուն¬ներ մեր երկ¬րում, մաս¬նա¬վո¬րա¬պես‘ իր կյան¬քում:

ԴԱՇՆԱԿՑԱԿԱՆ ԴԻԼԵՄԱ. ԹՆՋՈՒԿԸ ո՞րն¬ է հո¬գե¬պես ա¬վե¬լի ազ¬նիվ

Մա¬յի¬սի 12-ին կա¬յա¬ցած ընտ¬րութ¬յուն¬նե¬րի արդ¬յուն¬քում խորհր¬դա¬րա¬նում, ի դեմս ՀՀԿ¬-ի, մե¬ծա¬մաս¬նութ¬յուն ձ¬ևա¬վոր¬վեց և, ըստ էութ¬յան, քա¬ղա¬քա¬կան այդ ու¬ժը կա¬րող է ինք¬նու¬րույն կա¬ռա¬վա¬րութ¬յուն կազ¬մել:

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԼՐԱՀՈՍ

 ՀՀ ¬պաշտ¬պա¬նութ¬յան նա¬խա¬րար Մի¬քա¬յել Հա¬րութ¬յուն¬յանն ըն¬դու¬նեց ԵԱՀԿ երևան¬յան գրա¬սեն¬յա¬կի ղե¬կա¬վար-դես¬պան Վլա¬դի¬միր Պրյա¬խի¬նին‘ դի¬վա¬նա¬գի¬տա¬կան ա¬ռա¬քե¬լութ¬յունն ա¬վար¬տե¬լու կա¬պակ¬ցութ¬յամբ:

ու¬տի¬նը նա¬խազ¬գու¬շաց¬րել է, որ ռու¬սա¬կան հրթիռ¬նե¬րը կա¬րող են որ¬պես թի¬րախ ընտ¬րել Եվ¬րո¬պա¬յո

Ռու¬սա¬կան հրթիռ¬նե¬րը կրկին կա¬րող են որ¬պես թի¬րախ ընտ¬րել Եվ¬րո¬պա¬յում գտնվող ռազ¬մա¬կան օբ¬յեկտ¬նե¬րը այն դեպ¬քում, ե¬թե ԱՄՆ-ը պնդի, որ պետք է, Լե¬հաս¬տա¬նին ու Չե¬խիա¬յին «հա¬կահր¬թի¬ռա¬յին վա¬հա¬նի» ստեղծ¬ման գոր¬ծում ներգ¬րա¬վե¬լով, փո¬փո¬խել ռազ¬մա¬վա¬րա¬կան հա¬վա¬սա¬րակշ¬ռութ¬յու¬նը:

Ի¬րա¬նի նա¬խա¬գա¬հը կրկին հայ¬տա¬րա¬րել է Իս¬րա¬յե¬լի վե¬րա¬հաս ոչն¬չաց¬ման մա¬սին

Ի¬րա¬նի նա¬խա¬գահ Մահ¬մուդ Ահ¬մա¬դի¬նե¬ժա¬դը հեր¬թա¬կան սպառ¬նա¬լից հայ¬տա¬րա¬րութ¬յունն է ա¬րել Իս¬րա¬յե¬լի հաս¬ցեին: Իս¬լա¬մա¬կան Հան¬րա¬պե¬տության նա¬խա¬գա¬հը պնդում է, որ հրեա¬կան պե¬տութ¬յան հա¬մար «հետհաշ¬վարկ է» սկսվել:

Ն Վ Ի Ր ՈՒ Մ

ԳԵ¬ՆԵ¬ՐԱԼ-ՄԱ¬ՅՈՐ ԱՐ¬ՏՈՒՇ ԹԱ¬ԴԵ¬ՎՈ¬ՍԻ ՀԱ¬ՐՈՒԹ¬ՅՈՒՆ¬ՅԱ¬ՆԸ 65 ՏԱ¬ՐԵ¬ԿԱՆ է Զո¬րա¬պետ Ար¬տուշ Թադևո¬սի Հա¬րութ¬յուն¬յա¬նի մա¬սին 80-ա¬կան թվա¬կան¬նե¬րին հե¬քիաթ¬ներ և ա¬ռաս¬պել¬ներ չէին պատ¬մում, այլ ե¬ղե¬լութ¬յուն: Նա 1979թ. դեկ¬տեմ¬բե¬րին 860 ա¬ռան¬ձին ՄՀԳ¬-ի հրա¬մա¬նա¬տա¬րի տե¬ղա¬կալի, իսկ 1980թ. դեկ¬տեմ¬բե¬րից նույն գնդի հրա¬մա¬նա¬տա¬րի պաշ¬տոն¬նե¬րում ծա¬ռա¬յութ¬յու¬նը շա¬րու¬նա¬կեց Աֆ¬ղանս¬տա¬նում մինչև 1982թ. նո¬յեմ¬բերը:

ԱՐ¬ՅԱՆ ԿԱՆ¬ՉՈՎ

Երկ¬րիս մեջ մի եր¬կիր կա, քա¬րե¬ղեն մի աշ¬խարհ, ուր բարդ-բարդ լեռ¬ներ կան ու փախ¬չող ձո¬րեր, պա¬ղակն աղբ¬յուր¬ներ, մամռոտ քա¬րե¬րին բու¬սած ծիլ ու ծա¬ղիկ կա ու պուտ¬-պուտ հար¬թութ¬յուն, և կա մի շեն` հար¬թութ¬յան վրա. դա իմ օր¬րանն է, իմ փոք¬րիկ էր¬գիրը:

Ի¬ՋԵՑՐԵՔ ԲԵՆԶԻՆԻ ՀԱՐԿԵՐԸ,

և բո¬լոր գնե¬րը կնվա¬զեն, ժո¬ղո¬վուրդն էլ լավ կապ¬րի Շա¬տերն են հի¬շում 1999 թ. օ¬գոս¬տո¬սի 1-ի Ազ¬գա¬յին ժո¬ղո¬վի հա¬կա¬ժո¬ղովր¬դա¬կան ո¬րո¬շու¬մը` բեն¬զի¬նի և ծխա¬խո¬տի հար¬կե¬րը կրկնա¬կի բարձ¬րաց¬նե¬լու վե¬րա¬բեր¬յալ: Սկզբում միա¬միտ մարդ¬կանց թվում էր, թե դա հար¬ված էր միայն ներկ¬րող¬նե¬րին, ծխող¬նե¬րին և ավ¬տո¬մե¬քե¬նա ու¬նե¬ցող¬նե¬րին:

«ԱՎԱՆԳԱՐԴ» թեր¬թի խմբագ¬րին

Հար¬գե¬լի° խմբա¬գիր, Ձեր թեր¬թի վեր¬ջին եր¬կու հա¬մար¬նե¬րում (23-29 մա¬յի¬սի և 30 մա¬յի¬սի-5 հու¬նի¬սի) տպագր¬ված հոդ¬ված¬նե¬րը կար¬դա¬լուց հե¬տո ծա¬նո¬թա¬ցա նաև «Ազգ» օ¬րա¬թեր¬թում մա¬յի¬սի 11-ին տպագր¬ված Յու¬րի Խա¬չատր¬յա¬նի հոդ¬վա¬ծին և չկա¬րո¬ղա¬ցա զսպել զայ¬րույթս ու ո¬րո¬շե¬ցի իմ ան¬կեղծ խոսքն ա¬սել:

Այս¬պի¬սի «հպար¬տութ¬յուն և ար¬ժա¬նա¬պատ¬վութ¬յուն»

Զար¬մա¬նա¬լի կեն¬սու¬նա¬կութ¬յամբ է օժտ¬ված հի¬նը: Նո¬րի փե¬տուր¬նե¬րով զար¬դար¬վելն ու նրա ա¬նու¬նից հո¬խոր¬տա¬լը տա¬րած¬ված ե¬ղա¬նակ¬նե¬րից է:

Խնկարկում…

Լու¬սի¬նեն հայ եր¬գար¬վես¬տի մեջ նույն դերն ու¬նի, ինչ ճար¬տա¬րա¬պե¬տութ¬յան մեջ` Թո¬րոս Թոր¬աման¬յա¬նը£ Պ. ՍԵ¬ՎԱԿ Տա¬րի¬ներ շա¬րու¬նակ Մայր Ա¬թո¬ռի խո¬րան¬նե¬րի ներ¬քո ար¬ձա¬գան¬քել է նրա ձայ¬նը, ա¬պա վե¬րար¬ձա¬գանք¬վել բյուր հա¬վա¬տաց¬յալների սրտե¬րում, հո¬գի¬նե¬րում£ Պա¬տա¬հա¬կան չէ, որ նրան Մայր Ա¬թո¬ռի սո¬խակ են կո¬չել£ Ա¬յո°, Լու¬սի¬նե Զա¬քար¬յա¬նի եր¬գե¬րի հո¬գեզ¬մայլ ելևէջ¬ներն այ¬սօր էլ հայ քրիս¬տոն¬յա¬յի առջև բա¬ցում են հոգևոր եր¬գի անկրկ¬նե¬լի ու անս¬պառ գան¬ձե¬րը£ Պա¬տա¬հա¬կան չէին և այն ակ¬նա¬ծանքն ու խո¬նար¬հու¬մը, ո¬րոնցով Ազ¬գա¬յին գրա¬դա¬րա¬նը նա¬խա¬ձեռ¬նել էր… հի¬շա¬տա¬կի տուրք, այ¬ցե¬լութ¬յուն նրա շի¬րի¬մին:

«Կո¬մի¬տա¬սի նման հան¬ճա¬րին աշ¬խար¬հը մեզ¬նից լավ գի¬տի…»

Ար¬տա¬սո¬վոր ե¬րե¬կո¬յան ժա¬մեր¬գութ¬յուն էր Երևա¬նի Սբ. Գրի¬գոր Լու¬սա¬վո¬րիչ ե¬կե¬ղե¬ցում£ Հա¬յաց¬քը անք¬թիթ հա¬ռած Սու¬րեն¬յան¬ցի վրձնած Աստ¬վա¬ծա¬մոր պատ¬կե¬րին` հոգևոր խա¬ղա¬ղաբեր լույ¬սի կա¬րոտ հար¬յու¬րա¬վոր մար¬դիկ ունկնդ¬րում էին Հա¬յաս¬տա¬նի պե¬տա¬կան ա¬կա¬դե¬միա¬կան երգ¬չախմ¬բի բարձ¬րար¬վեստ մա¬տուց¬մամբ սրբա¬զան զգաց¬ում¬ներ արթ¬նաց¬նող խմբեր¬գա¬յին ար¬վես¬տի գո¬հար¬նե¬րը` քաղ¬ված Մո¬ցար¬տի ու Կո¬մի¬տա¬սի, Ռո¬սի¬նիի ու Եկ¬մալ¬յա¬նի, Հա¬րութ¬յուն¬յա¬նի, Չու¬խաճ¬յա¬նի ու Պարթևյա¬նի ստեղ¬ծա¬գոր¬ծություններից£ Ակ¬նա¬ծե¬լի խո¬նար¬հու¬մով հետևե¬լով ի¬րենց հոգևոր պար¬տա¬կա¬նութ¬յու¬նը հրա¬շա¬լի ի¬րա¬կա¬նաց¬նող կա¬պել¬լա¬յի կա¬տա¬րում¬նե¬րին` թիկ¬նա¬դարձ ա¬թոռ¬նե¬րին բազ¬մած ե¬կե¬ղե¬ցու սպա¬սա¬վոր¬նե¬րն իրենք գո¬հու¬նա¬կութ¬յամբ փա¬ռա¬բա¬նում էին ա¬ղո¬թա¬ծոր հնչյուն¬նե¬րի վե¬հաց¬նող ու մաք¬րա¬գոր¬ծող ու¬ժը, որ ա¬ներևույթ հա¬սու¬նա¬նում էր մեծ սրա¬հում` վա¬րա¬կե¬լով նույ¬նիսկ պա¬տա¬հա¬կան այ¬ցե¬լու¬նե¬րին£ Վե¬րերկ¬րա¬յին բա¬րե¬րար տրա¬մադ¬րութ¬յան թանձ¬րաց¬ման մե¬նաշ¬նոր¬հը, այ¬դու¬հան¬դերձ, երգ¬չախմ¬բի գե¬ղար¬վես¬տա¬կան ղե¬կա¬վար և գլխա¬վոր խմբա¬վար, ԽՍՀՄ և ՀՀ ¬ժո¬ղովր¬դա¬կան ար¬տիստ, պե¬տա¬կան բազ¬մա¬թիվ մրցա¬նակ¬նե¬րի դափ¬նե¬կիր, Մի¬ջազ¬գա¬յին ա¬կա¬դե¬միա¬յի ա¬կա¬դե¬մի¬կոս, դի¬րի¬ժոր Հով¬հան¬նես Չե¬քիջ¬յա¬նին էր պատ¬կա¬նում ան¬վե¬րա¬պա¬հո¬րեն£ Ա¬կա¬մա տար¬վե¬լով նրա խմբա¬վա¬րա¬կան ան¬զու¬գա¬կան վար¬պե¬տութ¬յան ար¬տիս¬տիկ դրս¬ևո¬րում¬նե¬րով` հիա¬ցա¬կան զար¬մանք էի ապ¬րում մաեստ¬րո¬յի նուրբ ե¬րաժշ¬տա¬կան գե¬ղար¬վես¬տա¬կան մտա¬ծո¬ղութ¬յան յու¬րա¬քանչ¬յուր նոր ար¬տա¬հայ¬տութ¬յան հիպ¬նո¬սի ա¬զդե¬ցութ¬յամբ£ Նաև` ա¬հագ¬նա¬ցող ներ¬քին հրճվանք մեր մշա¬կու¬թա¬յին դա¬սա¬կան ար¬ժեք¬նե¬րի պատ¬շաճ կարևոր¬ման այս կոնկ¬րետ ի¬րա¬դար¬ձութ¬յան փաս¬տով£ Կա¬պել¬լա¬յի 70-ամ¬յա հո¬բել¬յա¬նի կա¬պակ¬ցութ¬յամբ կազ¬մա¬կերպ¬ված կա¬ռա¬վա¬րա¬կան հա¬մեր¬գա¬շա¬րի եր¬րորդ մի¬ջո¬ցա¬ռումն էր այս հո¬գեզ¬մայլ ե¬լույ¬թը, պե¬տա¬կա¬նո¬րեն ազ¬գա¬յին այս ե¬զա¬կի մշա¬կու¬թա¬յին հա¬մույ¬թի տաս¬նամ¬յակ¬նե¬րի տա¬ղան¬դա¬փայլ վաս¬տա¬կի ար¬ժա¬նա¬վա¬յել արժևոր¬ման եր¬րորդ բարձ¬րա¬կարգ գնա¬հա¬տա¬կա¬նը£ Նա¬խորդ եր¬կու¬սի` Վեր¬դիի «Նա¬բու¬կո» («Նա¬բու¬գո¬դո¬նո¬սոր», 1841) հան¬րա¬ճա¬նաչ օ¬պե¬րա¬յի հա¬մեր¬գա¬յին ա¬ռա¬ջին կա¬տա¬րու¬մից ու ԳԱԱ¬ում անց¬կաց¬ված ան¬նա¬խա¬դեպ գի¬տա¬ժո¬ղո¬վից հե¬տո£ Հայ դա¬սա¬կան խմբեր¬գա¬յին գրա¬կա¬նութ¬յան լա¬վա¬գույն մեկ¬նա¬բա¬նը լի¬նե¬լով` մեր կա¬պել¬լան ա¬մե¬նա¬տար¬բեր ո¬ճի բազ¬մա¬լե¬զու նշա¬նա¬վոր եր¬կե¬րի իր ի¬մաս¬տա¬վոր¬ված, հու¬զա¬թա¬թավ կա¬տա¬րում¬նե¬րով մշտա¬պես հա¬վա¬տա¬րիմ է մնա¬ցել իր կոչ¬մա¬նը` ծա¬ռա¬յել մարդ¬կանց նե¬րաշ¬խար¬հի հարս¬տաց¬մա¬նը, տա¬րա¬ծել ազ¬գա¬յին գան¬ձե¬րի ինք¬նա¬տիպ հմայքն աշ¬խար¬հով մեկ£ Հիմ¬նադր¬վե¬լով Թ. Ալ¬թուն¬յա¬նի կող¬մից որ¬պես Հայ¬ֆիլ¬հար¬մո¬նիա¬յի կո¬լեկ¬տիվ, հղկվե¬լով Ա. Տեր¬Հով¬հան¬նիս¬յա¬նի կա¬յաց¬նող ջան¬քե¬րով` երգ¬չա¬խում¬բը ստեղ¬ծա¬գոր¬ծա¬կան ա¬կա¬դե¬միա¬կան վե¬րելք ապ¬րեց մաեստ¬րո Չե¬քիջյ¬անի ան¬պար¬պե¬լի հան¬ճա¬րի մո¬գա¬կան զո¬րութ¬յամբ` 1961¬ից առ այ¬սօր ե¬րի¬տա¬սար¬դա¬նա¬լով, պահ¬պա¬նե¬լով ա¬ռողջ կո¬րի¬զը, ան¬խո¬տոր նվի¬րու¬մով պրո¬պա¬գան¬դե¬լով հի¬նա¬վուրց հայ¬կա¬կան ե¬րաժշ¬տար¬վես¬տը` յու¬րաց¬նե¬լով ի¬տա¬լա¬կան, ֆրան¬սիա¬կան, գեր¬մա¬նա¬կան «դպրոց¬նե¬րի» ա¬նու¬րա¬նա¬լի ձեռք¬բե¬րում¬նե¬րը£ Դրվա¬տե¬լի է ներ¬կա¬յիս պե¬տա¬կան այ¬րե¬րի ա¬ռանձ¬նա¬հա¬տուկ վե¬րա¬բեր¬մուն¬քը Հա¬յաս¬տա¬նի ա¬կա¬դե¬միա¬կան միակ երգ¬չախմ¬բի ծննդյան տո¬նա¬կա¬տա¬րութ¬յանը, հա¬մա¬կարգ¬ված ջա¬նադ¬րութ¬յու¬նը` ներկայա¬ցուց¬չական շուք հա¬ղոր¬դե¬լու պան¬ծա¬լի հո¬բել¬յա¬նին£ Իր փա¬ռա¬վոր կեն¬սագ¬րութ¬յամբ այս ստեղ¬ծա¬գոր¬ծա¬կան կո¬լեկ¬տի¬վը միան¬գա¬մայն ար¬ժա¬նի է ա¬մե¬նայն մե¬ծա¬րան¬քի£ Գու¬ցե նա¬խա¬ձեռն¬ված հան¬դի¬սա¬շա¬րը հզոր ազ¬դակ լի¬նի բա¬ցա¬ռիկ այս մշա¬կու¬թա¬յին կա¬ռույ¬ցի ար¬ժա¬նա¬պա¬տիվ աշ¬խա¬տան¬քա¬յին ռիթ¬մը նկա¬տե¬լիո¬րեն կա¬սեց¬նող խու¬թերն էլ կա¬ռա¬վա¬րա¬կան պատ¬շաճ մա¬կար¬դա¬կով հաղ¬թա¬հա¬րե¬լու հա¬մար£ Հաջորդ նշանավոր տարեթվի` Չեքիջյանի 80-ամյա հոբելյանի նախա¬շեմին, անգնահատելի պաշտոնական ընծա... Հոգևոր հա¬մեր¬գի ա¬վար¬տից հե¬տո, ան¬սո¬վոր ջեր¬մութ¬յամբ հա¬մակ¬ված, զրու¬ցե¬լով ար¬վես¬տի մե¬ծա¬նուն մշա¬կի հետ` ցա¬վով ըն¬կա¬լե¬ցի մաեստ¬րո¬յի ներ¬սում կու¬տակ¬ված տագ¬նապ¬նե¬րի շու¬տա¬փույթ վե¬րաց¬ման հրա¬տա¬պութ¬յու¬նը£ 92 շնոր¬հա¬լի եր¬գիչ կա ներ¬կա¬յիս կազ¬մում, հեր¬թագր¬ված¬ներն էլ քիչ չեն£ Պար¬բե¬րա¬կան մրցույթ¬նե¬րով շա¬րու¬նակ¬վում է ե¬րի¬տա¬սար¬դաց¬ման գոր¬ծըն¬թա¬ցը£ Ա¬վաղ, իս¬կա¬կան ար¬վես¬տի գի¬տակ ար¬ժե¬քա¬վո¬րող¬նե¬րը չէ, որ տնօ¬րի¬նում են հա¬մա¬պա¬տաս¬խան ֆի¬նան¬սա¬կան լծակ¬ներ ա¬պա¬հո¬վե¬լու ի¬րա¬վա¬սութ¬յու¬նը, և կա¬պել¬լա¬յի եր¬գիչ¬նե¬րը, չգի¬տես ին¬չու, ա¬մե¬նից ցածր աշ¬խա¬տա¬վարձ են ստա¬նում£ Վեր¬ջերս ձեռք բե¬րած փոր¬ձա¬սեն¬յա¬կը կա¬րոտ է նվազ¬ագույն կա¬հա¬վոր¬ման£ Զրկված են հյու¬րա¬խա¬ղա¬յին հնա¬րա¬վո¬րութ¬յուն¬նե¬րից£ «Հա¬յաս¬տա¬նի օ¬րե¬րը Ֆրան¬սիա¬յում» ծրագ¬րի շրջա¬նակ¬նե¬րում հար¬յու¬րա¬վոր մի¬ջո¬ցա¬ռում¬ներ անց¬կաց¬վե¬ցին, դյու¬րութ¬յամբ կազ¬մա¬կերպ¬վեց երկ¬րոր¬դա¬կան մի շարք խմբե¬րի մաս¬նակ¬ցութ¬յու¬նը, մինչ¬դեռ երգ¬չա¬խում¬բը այդ¬պես էլ մնաց սպա¬սո¬ղա¬կան ա¬նո¬րո¬շութ¬յան կար¬գա¬վի¬ճա¬կում£ Փոր¬ձե¬րից ա¬զատ ժա¬մե¬րին զբաղ¬ված լի¬նե¬լով հա¬նա¬պա¬զօր¬յա ապ¬րուս¬տի փնտրտու¬քով` կո¬լեկ¬տի¬վի ան¬դամ¬նե¬րը, խան¬դա¬վառ¬ված ի¬րենց ան¬դա¬վա¬ճան ղե¬կա¬վա¬րի ա¬ռույ¬գաց¬նող ներ¬քին կրա¬կով, շա¬րու¬նա¬կում են ան¬բա¬սիր ծա¬ռա¬յել բարձր ար¬վես¬տին£ Հա¬մախմ¬բո¬ղը մշա¬կու¬թա¬յին ար¬դի պղտոր¬ված դաշ¬տում ազ¬գա¬յին ե¬րաժշ¬տար¬վես¬տի հիմ¬քե¬րը հաս¬տա¬տուն պա¬հե¬լու որ¬դեգ¬րած հայ¬րե¬նան¬վեր ձգտումն է£ ¬ Մենք պար¬տա¬վոր ենք հայ¬կա¬կան մշա¬կույ¬թը ան¬զի¬ջում հա¬վա¬տով փայ¬փա¬յել,¬ ա¬սում է ան¬զու¬գա¬կան մաեստ¬րոն,¬ ե¬րի¬տա¬սարդ¬նե¬րին ա¬զա¬տագ¬րել օ¬տա¬րա¬մուտ ազ¬դե¬ցութ¬յուն¬նե¬րի դի¬մազր¬կող կա¬պանք¬նե¬րից£ Նա¬խան¬ձե¬լի է, թե ինչ¬պես ու¬րիշ ժո¬ղո¬վուրդ¬նե¬րի մշա¬կույ¬թը կա¬րո¬ղա¬նում է պահ¬պա¬նել ինք¬նա¬տի¬պութ¬յու¬նը£ Մե¬րի մեջ ա¬մեն ինչ լցվեց` ստեղծ¬ված քաո¬սում ստվե¬րե¬լով բուն հայ¬կա¬կա¬նը, նույ¬նիսկ` խոս¬քի մեջ£ Ա¬մե¬նա¬սար¬սա¬փե¬լին այն է, որ մա¬տաղ սե¬րուն¬դը ըն¬դու¬նում է «աստ¬ղա¬բու¬ծա¬րա¬նի» մաս¬սա¬յա¬կան ար¬տադ¬րան¬քը` կար¬ծե¬լով, թե հենց դա է մեր ե¬րաժշ¬տար¬վես¬տը£ Կո¬մի¬տա¬սի նման հան¬ճա¬րին աշ¬խար¬հը մեզ¬նից լավ գի¬տի£ Հպար¬տութ¬յուն է, որ Փա¬րի¬զում նրա ար¬ձանն է կանգ¬նեց¬ված£ Միա¬ժա¬մա¬նակ ա¬մո¬թա¬լի է, որ հայ¬կա¬կան գյու¬ղե¬րում չեն էլ ճա¬նա¬չում Վար¬դա¬պե¬տին£ Զար¬մա¬նա¬լի մի բան եմ նկա¬տում` որ¬քան երգ¬չախմ¬բե¬րը շա¬տա¬նում են, այն¬քան նսե¬մաց¬վում է Կո¬մի¬տա¬սի հոգևոր ժա¬ռան¬գութ¬յու¬նը£ Ճիշտ է, Կո¬մի¬տասն ին¬քը 300 հո¬գա¬նոց երգ¬չախմ¬բով է հնչեց¬րել հայ¬կա¬կան հրա¬շա¬լի իր մշա¬կում¬նե¬րը, փոք¬րա¬թիվ խմբե¬րի հա¬մար դժվար է նմա¬նա¬տիպ հնչո¬ղութ¬յան հաս¬նել, բայց պետք է պրո¬ֆե¬սիո¬նալ ռա¬ցիո¬նալ մո¬տե¬ցու¬մը գտնել ազ¬գա¬յին ար¬մատ¬նե¬րով կան¬գուն նրա ստեղ¬ծա¬գոր¬ծութ¬յու¬նը պրո¬պա¬գան¬դե¬լու-տա¬րա¬ծե¬լու£ Սա° է մեր փրկութ¬յան ու¬ղին£ Հար¬կա¬վոր է «գրա¬բա¬րա¬յին» ան¬փա¬ռու¬նակ «ժան¬գից» մաք¬րել հայ¬կա¬կան ար¬վես¬տի շտե¬մա¬րա¬նը, ա¬զա¬տել առողջ ար¬մատ¬նե¬րը մո¬լա¬խո¬տե¬րից` նե¬րար¬կե¬լով նոր սերն¬դին իր ազ¬գա¬յին մշա¬կույ¬թի լիիրավ տե¬րը դառ¬նա¬լու անհ¬րա¬ժեշ¬տութ¬յան գի¬տակ¬ցութ¬յու¬նը£ :

ԽՂՃԻՆ ՈՒ ԳՐՉԻՆ ՀԱՎԱՏԱՐԻՄ

Հզոր կաղ¬նու հզոր ա¬րմատ¬նե¬րը սնուց¬վում են ժա¬մա¬նա¬կի և հո¬ղի ու¬ժով, ուժ, ո¬րը եր¬բեք չի սպառ¬վում ու դեռ կյանք է պարգևում նո¬րա¬նոր ար¬մատ¬նե¬րի: Հայ¬կա¬կան բնաշ¬խար¬հի չքնաղ անկ¬յուն¬նե¬րից մե¬կում` Տա¬վու¬շի մար¬զի Չո¬րա¬թան գյու¬ղի վրա նա¬խախ¬նա¬մութ¬յան կա¬մոք ար¬վես¬տի մատ¬նա¬հետքն է դրոշմ¬ված:

ԱՄՆ-ը որ¬պես «աշ¬խար¬հի ոս¬տի¬կան»

(Սկիզբը` թիվ 18-ում) Այս հարց¬մա¬նը մաս¬նակ¬ցած 15 ժո¬ղո¬վուրդ¬նե¬րից 13-ը այն կար¬ծի¬քին է, որ ԱՄՆ-ը «աշ¬խար¬հի ոս¬տի¬կա¬նի դե¬րը կա¬տա¬րում է ա¬վե¬լին, քան հար¬կա¬վոր է»:

ԱՄՆ-ի ար¬տա¬սահ¬ման¬յան ռազ¬մա¬կան հե¬նա¬կե¬տե¬րը

Չնա¬յած այն հա¬մա¬տա¬րած կար¬ծի¬քին, որ ԱՄՆ-ը չպետք է լի¬նի հա¬մաշ¬խար¬հա¬յին գլխա¬վոր ղե¬կա¬վա¬րը եւ որ նա «աշ¬խար¬հի ոս¬տի¬կա¬նի» դե¬րը խա¬ղում է ա¬վե¬լին, քան հար¬կա¬վոր է, երկր¬նե¬րը, այ¬նո¬ւա¬մե¬նայ¬նիվ, տար¬բեր կար¬ծիք¬ներ են հայտ¬նում այն հար¬ցին, թե արդ¬յոք ԱՄՆ-ը պե՞տք¬ է կրճա¬տի աշ¬խար¬հում իր ռազ¬մա¬կան ներ¬կա¬յութ¬յու¬նը:

Նոր, բայց...

Ար¬դեն հայտ¬նի են «Հա¬յոց լե¬զու և գրա¬կա¬նութ¬յուն» ա¬ռար¬կա¬յից միաս¬նա¬կան քննութ¬յան արդ¬յունք¬նե¬րը£ Թե ինչ կերպ կանդ¬րա¬դառ¬նա մեր կրթութ¬յան ո¬րա¬կի վրա եվ¬րո¬պա¬կան ար¬ժե¬հա¬մա¬կար¬գին ին¬տեգր¬վե¬լու այս մի¬տու¬մը` դժվար է ա¬սել£ Բայց որ նո¬րա¬մուծութ¬յու¬նը շտա¬պո¬ղա¬կան ու չհաշ¬վարկ¬ված քայլ էր, ակն¬հայտ դար¬ձավ հենց քննութ¬յուն¬նե¬րի օ¬րը£ Տար¬բեր դպրոց¬նե¬րից հնչող ա¬հա¬զան¬գե¬րը վկա¬յում էին, որ այդ առն¬չութ¬յամբ հաս¬տատ¬վում են մեր կան¬խա¬տե¬սում¬նե¬րը£ ԿԳ ¬նա¬խա¬րար Լ. Մկրտչյա¬նի փաս¬տարկ¬նե¬րը, թե միայն Գե¬ղար¬քու¬նի¬քի մար¬զում են խնդիր¬ներ ա¬ռա¬ջա¬ցել` այն էլ վատ ե¬ղա¬նա¬կի պատ¬ճա¬ռով, փոքր-ինչ թեա¬կան էին£ Ինչ¬պես պարզ¬վեց` Կո¬տայ¬քի և Տա¬վու¬շի մար¬զե¬րում ևս ¬բազ¬մա¬թիվ դժգո¬հութ¬յուն¬ներ կա¬յին` կապ¬ված կազ¬մա¬կերպ¬չա¬կան խնդիր¬նե¬րի հետ£ Ի դեպ, Երևա¬նը ևս, այս ա¬ռու¬մով «ետ չէր մնում» մյուս մար¬զե¬րից£ Շատ դպրոց¬նե¬րում առ¬կա չէին պատ¬ճե¬նա¬հան¬ման սար¬քե¬րը£ Ա¬սել է, թե ի¬րա¬կա¬նութ¬յա¬նը չէին հա¬մա¬պա¬տաս¬խա¬նում նա¬խօ¬րեին ԿԳ ¬նա¬խա¬րա¬րի հա¬վաս¬տիա¬ցում¬նե¬րը, թե միաս¬նա¬կան քննա¬կան հա¬մա¬կար¬գի հա¬մար առ¬կա են բո¬լոր անհ¬րա¬ժեշտ մի¬ջոց¬նե¬րը£ Խո¬սե¬լով միաս¬նա¬կան քննա¬հա¬մա¬կար¬գի մա¬սին` ան¬կա¬րե¬լի է չանդ¬րա¬դառ¬նալ այն խնդրին, որ ուս¬ման պրո¬ցե¬սում բո¬լո¬րո¬վին ան¬տես¬վում է ու¬սուց¬ման գրա¬վոր ձ¬ևը£ Այ¬սինքն, ա¬շա¬կեր¬տը թե¬ման ըն¬կա¬լում է միայն տե¬սա¬կան (ե¬թե չա¬սենք տե¬սո¬ղա¬կան) մա¬կար¬դա¬կով£ Էլ ի՞նչ ¬խոսք կա¬րող է լի¬նել թե¬լադ¬րութ¬յան և շա¬րադ¬րութ¬յան մա¬սին£ Թե վերջ¬նարդ¬յուն¬քում ինչ¬պի¬սին կլի¬նի նոր կրթա¬հա¬մա¬կար¬գը, դժվար է ա¬սել£ Տա¬րի¬նե¬րի ըն¬թաց¬քում կբա¬ցա¬հայտ¬վեն թե դրա¬կան, թե բա¬ցա¬սա¬կան դրս¬ևո¬րում¬նե¬րը£ Ի¬հար¬կե, կհղկվեն մե¬խա¬նիզմ¬ները, ո¬րոնք հնա¬րա¬վո¬րութ¬յուն կըն¬ձե¬ռեն հստա¬կեց¬նե¬լու և° գնա¬հատ¬ման կար¬գը, և° ու¬սուց¬ման ձ¬ևը, և° մո¬տեց¬ման չա¬փա¬նիշ¬նե¬րը, ին¬չու ոչ, նաև զար¬տու¬ղի ճա¬նա¬պարհ¬նե¬րով մանևրե¬լու մե¬խա¬նիզմ¬նե¬րը£ Չնա¬յած ար¬դեն իսկ ակն¬հայտ է. նման չհա¬սու¬նա¬ցած «հե¬ղա¬փո¬խութ¬յան» մեր հա¬սա¬րա¬կութ¬յու¬նը պատ¬րաստ չէ£ :

Դու և° խաբ¬ված, և° կո¬ղոպտ¬ված, և° ա¬նարգ¬ված գնորդ ես դու

Ընտ¬րութ¬յուն¬նե¬րին հա¬ջոր¬դած հա¬սա¬րա¬կա¬կան հու¬զում¬նե¬րի ա¬լի¬քը դեռ չմա¬րած` հու¬զում¬նե¬րի նոր ա¬լիք բարձ¬րա¬ցավ: Թեև թան¬կա¬ցում¬նե¬րի պա¬կաս եր¬բեք չենք ու¬նե¬ցել, սա¬կայն վեր¬ջին թան¬կա¬ցում¬նե¬րը հա¬սա¬րա¬կութ¬յանն ա¬մե¬նա¬շատն են հու¬զել:

oriflame

1967 թ. Շվե¬դիա¬յում աֆ Յոկ¬նիկ եղ¬բայր¬նե¬րը դար¬ձան` բնա¬կան կոս¬մե¬տի¬կա և ու¬րույն բիզ¬նես ա¬ռա¬ջար¬կող ըն¬կե¬րութ¬յան հիմ¬նա¬դիր¬նե¬րը: Նրանք հիմ¬նե¬ցին ըն¬կե¬րութ¬յու¬նը և ան¬վա¬նե¬ցին «Օ¬րիֆ¬լեյմ», ո¬րը լա¬տի¬նե¬րե¬նից թարգ¬մա¬նա¬բար նշա¬նա¬կում է «Ոսկ¬յա հուր»: